Szkółka Piłkarska "Grunwald" Budziwój

Regulamin Szkółki Piłkarskiej Grunwald Budziwój
 1. W zajęciach sportowych organizowanych przez Szkółkę Piłkarską Grunwald Budziwój mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający zgodę.
 2. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Szkółkę Piłkarską Grunwald Budziwój na zajęciach, turniejach jak i w życiu codziennym.
 3. Zawodnicy mają przybywać na zajęcia 15 minut przed rozpoczęciem. Zawodnik jest pod opieką trenera wyłącznie podczas trwania zajęć i zawodów.
 4. Przed zajęciami, w trakcie oraz po zajęciach wszyscy zawodnicy mają obowiązek pomagać trenerowi zbierać, przenosić sprzęt sportowy.
 5. Obowiązkiem każdego zawodnika jest dbać o sprzęt sportowy (piłki, sprzęt pomocniczy, stroje oraz dresy).
 6. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej Trener może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen w szkole.
 7. Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej dwóch zajęć tygodniowo w sezonie letnim oraz zimowym.
 8. Zawodnicy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach mają obowiązek powiadomić o tym trenera w trybie natychmiastowym.
 9. Zawodnik lub jego rodzice zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności na treningach. Powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności mogą być podstawą odsunięcia od drużyny.
 10. Składka członkowska wynosi 90zł miesięcznie i jest przeznaczana na cele statutowe szkółki. Pobierana jest w pełnej kwocie z wyjątkiem punktów 12 i 13 niniejszego Regulaminu.
 11. Wpłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca (miesiące styczeń-grudzień  z wyjątkiem lipca) na konto Szkółki.
  Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój 35-317 Rzeszów ul. Budziwojska 305
  Bank BGŻ – 46 2030 0045 1110 0000 0236 6950.
 12. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa drugie dziecko opłaca składkę w wysokości 50%, trzecie i kolejne dziecko bezpłatnie.
 13. Przy absencji (choroba lub kontuzja) powyżej dwóch tygodni opłata za treningi będzie rozpatrywana indywidualnie.
 14. Wyjazdy na mecze, turnieje odbywać się będą zorganizowanym transportem. Koszty przejazdu pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.
 15. Podczas zajęć prosimy opiekunów – rodziców o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na płytę boiska i do szatni. Wszelkie niejasności proszę zgłaszać osobiście trenerowi po zajęciach, zawodach.
 16. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Szkółka zobowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 17. Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój zastrzega sobie prawo do umieszczania wizerunków zawodników na stronie internetowej, profilu facebookowym oraz w materiałach promocyjnych wyłącznie na potrzeby Klubu.
 18. Szkółka zastrzega sobie zmiany w regulaminie powiadamiając opiekunów zawodników.
 19. Regulamin jest zbiorem ogólnych zasad funkcjonujących w Szkółce Piłkarskiej Grunwald Budziwój. Trener może wprowadzać dodatkowe zasady, funkcjonujące w danej drużynie, które zawodnicy mają obowiązek także przestrzegać.
 20. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia ze Szkółki Piłkarskiej.
Pliki do pobrania

Deklaracja członkowska.docx

Kliknij by pobrać

Newsy z Facebooka ↓

Sponsorzy: