Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1
Warunkiem udziału w zajęciach sportowych organizowanych przez Szkółkę Piłkarską Grunwald Budziwój Rzeszów jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej, która jest równoznaczna z wyrażeniem przez rodziców (prawnych opiekunów) zgody na uczestnictwo w zajęciach oraz akceptacją niniejszego regulaminu. Niezbędnym dokumentem w procesie zgłoszeniowym jest również zgoda rodzica/opiekuna na treningi dziecka i akceptacja regulaminu Programu Certyfikacji PZPN, ponadto każdy zawodnik musi posiadać założony profil na portalu PZPN https://www.laczynaspilka.pl/, który będzie potwierdzony i zweryfikowany przez administratora naszej szkółki.

2
W zajęciach sportowych organizowanych przez Szkółkę Piłkarską Grunwald Budziwój mogą brać udział zawodnicy, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach sportowych. Ponadto każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnego, obowiązującego stroju meczowego SP Grunwald, niezbędnego do udziału w treningach i rozgrywkach z udziałem szkółki.

3
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczania składki członkowskiej w kwocie 190 zł miesięcznie, płatnej do 15 dnia każdego miesiąca. Składka za miesiąc lipiec jest składką inwestycyjną przeznaczoną na rozwój Szkółki Piłkarskiej Grunwald Budziwój. Kwota składki członkowskiej może ulec zmianie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zmiana kwoty składki członkowskiej nie wymaga podpisania nowej deklaracji.
W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa składka za drugie dziecko wynosi 50% składki miesięcznej. Składka członkowska za udział w zajęciach trzeciego i kolejnego dziecka nie jest pobierana.
Przy zgłoszonej długotrwałej absencji (choroba lub kontuzja) opłata składki członkowskiej może być ustalana indywidualnie.
Składka członkowska pobierana jest do momentu rezygnacji przez zawodnika z udziału w zajęciach. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić SP Grunwald o rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko nie będzie brało już udziału w zajęciach.

W przypadku wystąpienia 3 miesięcznych zaległości w opłacaniu składki zawodnik zostaje automatycznie zawieszony, a następnie skreślony z listy uczestników i nie może brać udziału w zajęciach organizowanych przez klub

Prosimy o wpłacanie lub przelewanie należnych comiesięcznych opłat na poniższe konto:

46 2030 0045 1110 0000 0236 6950

Szkółka Piłkarska "Grunwald" Budziwój
ul. Budziwojska 305
35-317 Rzeszów

W rubryce „tytułem” proszę wpisywać:  np:  DAROWIZNA NA CELE SPORTOWE imię i nazwisko RODZICA!

4
Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój zapewnia zawodnikom:

a) min. dwa treningi w tygodniu trwające w zależności od kategorii wiekowej od 60 do 90 min. w okresie sierpień-czerwiec, za wyjątkiem przerw świątecznych.

b) opiekę wykwalifikowanego trenera/instruktora,

c) udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej (jeżeli są prowadzone dla danej kategorii wiekowej),

d) podstawowy sprzęt sportowy,

e) dostęp do konta w aplikacji ProTrainUp.

5
O przynależności zawodnika do danej grupy decyduje rok urodzenia oraz umiejętności. W przypadku utworzenia więcej niż jednej grupy z danego rocznika o przynależności do grupy decyduje trener na podstawie obserwacji umiejętności sportowych, zaangażowania oraz zachowania danego zawodnika.

6
Uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i turniejach organizowanych przez inne podmioty niż Podkarpacki Związek Piłki Nożnej jest dobrowolne i za dodatkową opłatą. O uczestnictwie grupy w danych zawodach decyduje trener po uprzedniej akceptacji rodziców. Koszty przejazdu oraz udziału pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.

7
Każdy zawodnik oraz jego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, dbania o dobre imię Szkółki Piłkarskiej Grunwald Budziwój, zarówno na terenie obiektów sportowych jak i poza nimi. Na obiektach sportowych na których odbywają się zajęcia sportowe i rozgrywki organizowane przez Szkółkę obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.

8
Zarząd Szkółki oraz trenerzy są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje oraz pomoc i są do dyspozycji rodziców.

9
Zarząd Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu będą publikowane na bieżąco, poprzez publikację aktualnego tekstu regulaminu na stronie www.spgrunwald.pl wraz z informacją o dokonaniu zmiany. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.spgrunwald.pl
Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój zastrzega sobie prawo do umieszczania wizerunku zawodników na stronie internetowej Szkółki, w social mediach Szkółki oraz w materiałach promocyjnych wyłącznie na potrzeby Szkółki.
10
Nieprzestrzeganie lub rażące i uporczywe naruszanie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia ze Szkółki, o którym decyduje zarząd.

11
O wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, decyduje Zarząd Szkółki Piłkarskiej Grunwald Budziwój.

II. ZAWODNIK
1
Zawodnik zobowiązuje się do:

a) przychodzenia na zajęcia treningowe minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem, a na zawody sportowe (mecze oraz turnieje) punktualnie o godzinie, którą wyznaczy trener prowadzący,

b) udziału w treningach, sparingach, turniejach, meczach ligowych w strojach klubowych/ treningowych Szkółki Piłkarskiej Grunwald Budziwój ( koszulka, spodenki, getry).

c) powiadomienia trenera prowadzącego o każdej nieobecności na zajęciach treningowych i zawodach sportowych,

d) pomagania trenerowi prowadzącemu w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego na zajęciach treningowych,

e) wykonywania na zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego,

f) bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości trenerowi prowadzącemu zajęcia sportowe,

g) doskonalenia w czasie wolnym elementów technicznych poznanych na zajęciach treningowych,

h) pełnego zaangażowania oraz sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do zajęć sportowych.

2
Dwa razy w ciągu roku, kadra trenerska wybiera i nagradza zawodników z każdej grupy za najwyższą frekwencję na zajęciach treningowych oraz zawodach sportowych.

3
Podstawą do uczestnictwa w rozgrywkach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

4
Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił minimum 2 treningi, lub wykazywał małe zaangażowanie na zajęciach treningowych może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane zawody.

III. RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI

1
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:

a) przyprowadzenia zawodnika na zajęcia treningowe oraz odebranie go po zajęciach. Trener prowadzący bierze odpowiedzialność za zawodnika tylko w czasie zajęć sportowych (treningi, mecze, turnieje sportowe, obozy), natomiast nie odpowiada za bezpieczeństwo w drodze z domu i do domu,

b) powiadomienia trenera prowadzącego o każdej nieobecności swojego dziecka na zajęciach sportowych,

c) przebywania w czasie zawodów sportowych oraz zajęć treningowych tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (trybuny obiektu sportowego lub sali sportowej lub inne wyznaczone miejsce do kibicowania),

d) nie kontaktowania się z zawodnikami podczas treningów i zawodów sportowych, kulturalnego zachowania oraz akceptacji decyzji sędziego bez względu czy jest ona słuszna czy nie,

e) terminowego opłacania składki członkowskiej,

f) powiadomienia trenera prowadzącego o decyzji rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach sportowych,

g) niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami rodzic/opiekun prawny zgłasza się indywidualnie do trenera prowadzącego lub zarządu Szkółki,

h) pokrycia kosztów spowodowanych umyślnym zniszczeniem przez zawodnika sprzętu sportowego należącego do Szkółki Piłkarskiej Grunwald Budziwój lub wynajmowanego przez klub obiektu sportowego,

i) uczestniczenia w organizowanych zebraniach dla rodziców lub w przypadku nieobecności do kontaktu z trenerem prowadzącym,

j) korzystania z aplikacji ProTrainUp służącej do komunikacji z trenerem prowadzącym i monitorowania aktywności zawodnika.

IV. KLAUZULA RODO

Administratorem danych osobowych decydujących o celach i zakresach przetwarzanych danych jest Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój z siedzibą 35-317 Rzeszów ul. Budziwojska 305. Podpisując deklaracje rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.